Over Ons

Achtergrond

Als het om jongeren gaat, zijn ouders zijn vaak de eerste die de ontwikkeling of deze nou positief of negatief is, van hun kind(eren) kunnen beoordelen. Begin van dit millennium maakte een groep verontruste ouders (met name uit de Turkse gemeenschap) zich zorgen over de ontwikkeling van hun kinderen. De ontwikkelingen die ze bij hun kinderen opmerkten, was eigenlijk een maatschappelijke trend.

Door onvoldoende aansluiting en betrokkenheid van de jeugd bij het onderwijs, vielen schoolprestaties vaak tegen en was de percentage schooluitval aan de hoge kant. Al deze punten leiden ertoe dat de jeugd onvoldoende participeert en hierdoor integreert in de samenleving.

De groep verontruste ouders wilden dan ook het tij keren door actief projecten in het leven te roepen die de jeugd weer op de rails zou zetten. De groep was zich ervan bewust dat deze projecten niet eenmalig van aard moesten zijn, maar juist structureel. Ondersteund door een groep Turkse studenten heeft deze groep ouders op 10 oktober 2002 mede om het structureel te maken de stichting Oranje Horizon opgericht.

De naam Oranje Horizon is niet zo maar gekozen. Met dit initiatief moeten de allochtone jongeren niet alleen hun eigen horizon verbreden, maar tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Doelstellingen

Sinds de oprichting zijn de doelstellingen gegroeid, maar de belangrijkste zijn als volgt.

  • Het verlagen en indien mogelijk voorkomen van schooluitval bij allochtone kinderen;
  • De participatie en integratie van jongeren in de Nederlandse samenleving te bevorderen ;

De bovenstaande doelstellingen willen we bereiken door gerichte projecten uit te voeren.

Werkwijze

Oranje Horizon heeft een uniek karakter vanwege het feit dat op enkele uitzonderingen na, alle werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht.

Begeleiding van jongeren
Ten behoeve van de begeleiding van jongeren zijn er binnen Oranje Horizon groep begeleiders en een hoofdverantwoordelijke actief. Deze begeleiders ondersteunen/helpen jongeren zowel bij hun school als bij eventuele privé problemen.

Huiswerkbegeleiding
De jongeren worden tevens ondersteund in hun huiswerk van school. Dit gebeurt zowel door de aanwezige begeleiders als door vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben vaak een HBO of Universitaire opleiding en vervullen een ‘role model’ voor onze jongeren.