ANBI

Stichting Oranje Horizon is geregistreerd bij de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vind u diverse informatie over onze activiteiten en gegevens.

Algemene gegevens

 • Naam ANBI:Stichting Oranje Horizon
 • K.v.K. nummer:30184136
 • RSIN/Fiscaal nummer:811474963
 • E -mail:info@oranjehorizon.nl
 • Adres:Burgemeester Verderlaan 13
  3544 AD Utrecht

Doelstelling van de stichting

Het primaire doel van onze stichting is om buurtbewoners aan te zetten tot emancipatie, maatschappelijke participatie  en zelfredzaamheid.

Om hier praktisch vorm aan te geven ontwikkelt onze stichting een breed scala aan projecten en activiteiten. Het is voor de stichting essentieel dat verzoeken en signalen van uit onze omgeving in die activiteit – en projectontwikkeling worden meegenomen.

Daarbij  moet gedacht worden aan onder andere de volgende aandachtsgebieden:

 • bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;
 • voorlichting, advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
 • onderhouden en uitbreiden van de sociale kaart;
 • versterken van de sociale samenhang in de buurt, met name door het bevorderen van onderling begrip en het vergroten van inzicht in  elkaars normen, waarden en gebruiken;
 • versterking van het gevoel van eigenwaarde;
 • behandelen van  maatschappelijke vraagstukken;
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige identiteit;
 • ondersteuning bij het behalen van een  startkwalificatie;
 • ondersteuning bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van persoonlijke talenten;
 • inzicht geven in  arbeidsmarktperspectieven

De verantwoording

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Y. Koc (Voorzitter)
 • M. Gunes (Penningmeester)
 • A. Senlikoglu (Secretaris)

Ons Beleidsplan

De stichting streeft naar een samenleving waarin individuen zoveel mogelijk maatschappelijk actief, betrokken en zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid(kunnen en/of durven) nemen. De focus ligt op de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen dit streven concentreren wij ons op een aanpak die zowel is afgestemd op het functioneren in de bredere Nederlandse samenleving als binnen de eigen leefomgeving, familie en vriendenkring.

Sociale samenhang is noodzakelijk om bijvoorbeeld  eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen te voorkomen. Veel van de activiteiten en projecten zijn er daarom op gericht om deelnemers meer inzicht te laten krijgen in de wereld om hen heen en in elkaar s normen, waarden en gebruiken. Vanuit onze verbindende rol geven wij hier invulling aan.

Feit is echter dat de participatie  van specifieke groepen, vooral als het gaat over werk, onderwijs en  bestuur, nog altijd flink te  wensen overlaat.  Dit houdt  maatschappelijke ongelijkheid in  stand.  Door de buurtbewoners en bezoekers actief bij  al  onze projecten en activiteiten te betrekken , willen wij  die  ongelijkheid verkleinen. Ook hier komt onze verbindende rol om de hoek kijken door  signalen door te geven aan  (lokale) beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken  die bij de doelgroep spelen.

Uitgangspunt bij alles wat de stichting doet is dat de doelgroep actief meebepaalt hoe het beleid  in  hun leefomgeving tot stand komt. Pas  dan  kan  er volgens de stichting sprake zijn van volwaardig burgerschap, geslaagde  participatie en van  eerlijke kansen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte reis kosten.

De uitgevoerde activiteiten

 • deelname  aan landelijke en lokale overleg – en adviesstructuren;
 • het in stand houden en ondersteunen van een educatiecentrum;
 • voorlichtingsbijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen;
 • participeren in buurt-activiteiten en projecten;
 • houden van open dagen voor buurtbewoners;
 • opvoedingsondersteuning;
 • huiswerkbegeleiding;
 • sociale spreekuren;
 • CITO- trainingen;
 • bieden van een ontmoetingsruimte;
 • buurtfeesten;
 • kadertrainingscursussen voor aspirant-bestuursleden en vrijwilligers;
 • Nederlandse taal- en conversatielessen;
 • sport en spel activiteiten;
 • excursies;
 • themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen;
 • organiseren van naschoolse activiteiten;
 • aansluiten bij en/of ontwikkelen van projecten en activiteiten;
 • gericht op het verruimen van kansen op stage en werk.

Downloads